RNZ NAPHTHA

Grey Straight Egyptian Filly Strain: Abayyah Umm Jurays