RNZ AMBER

Chestnut, Straight Egyptian Filly Strain: Kuhaylah Ajuz Rodan