AISHAH AZIMAH +USA
Straight Egyptian
Strain: 
Saqlawi Jidraniyah Ibn Sudan